Promocja całoroczna
Klient, który ostatnie okresowe badanie techniczne pojazdu wykonał w naszej stacji, otrzymuje GRATIS regulację świateł.
Prawo o ruchu drogowym
Prawo o ruchu drogowym na każdego właściciela samochodu starszego, niż pięć lat nakłada obowiązek wykonywania corocznego badania stanu technicznego. Pojazdy nowe muszą przejść pierwszą inspekcję nie później, niż trzy lata po rejestracji, a drugą nie później, niż w piątym roku eksploatacji. Przepisy wskazują, że miejscem kontroli musi się stać licencjonowana stacja.
DSC_0304
Sta­cja Kon­troli Po­jaz­dów wyposażona jest w sprzęt firmy Cer­tus Dia­gno­stic dzięki temu macie Państwo pewność że badanie techniczne wykonane jest z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu. Cze­ka­jąc na usługę mogą Pań­stwo wy­pić kawę, po­czy­tać prasę oraz sko­rzy­stać z dar­mo­wego In­ter­netu.

Sta­cja kon­troli po­jaz­dów do­ko­nuje prze­glą­dów re­je­stra­cyj­nych:

  • mo­to­cy­kli i mo­to­ro­we­rów,
  • cią­gni­ków rol­ni­czych,
  • sa­mo­cho­dów oso­bo­wych oraz do­staw­czych,
  • po­jaz­dów za­si­la­nych ga­zem,
  • pojazdów z na­pę­dem na 4 koła,
  • po­jaz­dów spro­wa­dzo­nych z za­gra­nicy,
  • po­jaz­dów po ko­li­zjach i wy­pad­kach dro­go­wych
TA­BELA OPŁAT ZA BA­DA­NIA TECH­NICZNE PO­JAZ­DÓW PRZE­PRO­WA­DZANE NA STA­CJACH KON­TROLI PO­JAZ­DÓW wpro­wa­dzona roz­po­rzą­dze­niem Mi­ni­stra In­fra­struk­tury z dnia 29 wrze­śnia 2004r. (Dz. U. Nr 223, poz. 2261) z póź­niej­szymi zmia­nami: Dz. U. Nr 155, poz. 1302 oraz Dz. U. Nr 155, poz. 1233 z 2009r.